Regler

•    Skolornas matematiktävling genomförs årligen av Svenska matematikersamfundet och består av en individuell tävling och en lagtävling. Tävlingen är öppen för gymnasieelever som (i) är registrerade på svensk gymnasieskola, i Sverige eller utomlands, oavsett program; (ii) inte är registrerade på högskola, i Sverige eller utomlands. Grundskoleelever kan beviljas dispens att delta i den individuella tävlingens båda etapper. Dispens söks hos tävlingskommitténs ordförande.

•    Den individuella tävlingen är uppdelad i en kvalificeringstävling , som genomförs i den egna skolan, och en final arrangerad vid något av landets universitet. De 20-talet främsta i kvalificeringstävlingen inbjuds till finalen.

•    Lagtävlingen är uppdelad i två omgångar. De gymnasier som har minst tre deltagare deltar automatiskt i lagtävlingen. Laget nomineras inte i förväg utan sammansätts i efterhand av de tre bästa vid skolan. De fem bäst placerade lagen efter kvalet bjuds till lagfinalen som heter SMT Lagfinal ”Pythagoras enigma”.

•    Inbjudan att delta i tävlingen skickas i första hand till de gymnasieskolor som har NV- och TK-program. Kontakta oss om din skola inte har fått någon inbjudan!

•    Varje gymnasium får normalt deltaga med högst 15 tävlande. Skolor som önskar delta med fler än 15 elever skall söka tillstånd hos tävlingskommittén.

•    Anmälan till tävlingen görs före ett, för varje år fastställt, datum. Anmälan görs via hemsidan eller e-post, där uppgift om skolans kontaktperson anges.

•    Kontaktpersonens uppgifter är att:

 • se till att kuvertet med masterkopian av kvalificeringstävlingens problemtext, som skickas till skolan några dagar före tävlingsdagen, förvaras på betryggande sätt
 • ordna så att masterkopian kopieras till lämplig upplaga
 • meddela deltagarna:
  1. att tävlingen pågår fem timmar utan uppehåll (5 x 60 min) mellan 08 – 13 (små avvikelser är tillåtna)
  2. att varken formelsamling eller miniräknare är tillåtna hjälpmedel
  3. att varje inlämnat ark måste förses med den tävlandes namn, och
  4. att inga kladdpapper får bifogas tävlingsbidraget
  5. kontrollera att skolans namn och skolorten på den utskickade rättningslistan är korrekt
  6. se till att listan förses med deltagarnas namn i bokstavsordning och med format efternamn, tilltalsnamn i därför avsedd kolumn. För deltagare med ett ovanligt tilltalsnamn kompletteras även kolumnen med uppgift om deltagarens kön. Övriga kolumner på listan ifylles ej.
  7. kontakta tävlingskommitténs ordförande om skolan vill att fler än 15 bidrag ska granskas av tävlingskommittén
  8. se till att tävlingsbidragen och den ifyllda namnlistan omedelbart efter tävlingen skickas med A-post till: Skolornas matematiktävling, Matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet,  412 96 GÖTEBORG
  9. kopiera och distribuera till berörda lärare och deltagare den sammanställning av jurykommentarer som skickas till skolan några dagar efter rättningskonferensen
  10. vid frågor angående bedömningen av deltagarnas tävlingsbidrag kontakta tävlingskommitténs ordförande

•    Lösningar till uppgifterna i kvalificeringstävlingen läggs ut på nätet efter rättningskonferensen.

•    Tävlingsbidragen returneras med preliminära resultatlistor samt allmänna kommentarer till lösningarna omedelbart efter avslutad rättningskonferens.

•    Ev klagomål rörande bedömningen av kvalificeringstävlingen framförs till tävlingskommitténs ordförande minst två veckor före datum för finalen. Bedömningen av finaltävlingen är slutgiltig och kan inte överklagas.